0

Regulamin

1. Postanowienia ogólne


1.1. Sklep internetowy prowadzony przez: Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą i wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą Marken Systemy Antywirusowe Marek Markowski, adres ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7 81-369 Gdynia NIP: 913-130-57-85 REGON: 191743230. Użytkownik może kontaktować się z Marken  drogą pisemną, na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym, a także:


a) poprzez pocztę elektroniczną o adresie sklep@marken.com.pl

b) telefonicznie pod numerem tel. 58 667 49 49 wew. 129


1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady oferowania przez Marken oprogramowania antywirusowego producentów tego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. 


1.3. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, należy przez nie rozumieć:

dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, określonych właściwymi przepisami;


Konsument – oznacza Użytkownika zawierającego z Marken Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika;


Konto – oznacza zestaw danych Użytkownika, chroniony hasłem i loginem, zawierający oprócz danych osobowych Użytkownika podawanych w procedurze rejestracji, informacje o jego zamówieniach. Założenie Konta jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie;


Marken – oznacza podmiot wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu;


Producent – oznacza w odniesieniu do Programu, osobę trzecią będącą twórcą, dystrybutorem lub podmiotem, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Programu lub/ i upoważnioną do udzielanie licencji na korzystanie Programu, a w odniesieniu do Urządzenia, osobę trzecią produkującą to Urządzenie lub/ i wprowadzającą ja do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;


Program – oznacza program komputerowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zmianami), znajdujący się w ofercie Marken;

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;


Sklep – oznacza to wszelkie prowadzone przez Marken strony internetowe za pośrednictwem których oferuje on Programy i Urządzenia, w szczególności następujące strony: emarken.pl, bitdefender.emarken.pl i f-secure.org.pl.


Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Maken a Użytkownikiem będącą umową sprzedaży Urządzenia lub/ i  umową na podstawie której Marken udostępnia Użytkownikowi Program wraz ze stosowną licencją Producenta na korzystanie z tego Programu;


Urządzenia – sprzęt komputerowy stanowiący rzecz znajdujący się w ofercie Sklepu;

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej korzystającą ze Sklepu (w szczególności w celu zamawiania za jego pośrednictwem Programów); 


Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta (w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego) zawarcia Umowy obejmującej nabycie przez Użytkownika  Programu lub/ i Urządzenia.


2. Ogólne zasady zawierania Umów


2.1. Umowy  są zawierane drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. 


2.2. Programy dostarczane są wyłącznie drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostepnienie Użytkownikowi linku do ściągnięcia wersji Programu oraz udostępnienie Użytkownikowi klucza licencyjnego. Programy są oferowane wyłącznie w wersjach beznośnikowych to jest nie są oferowane w formie zapisu na nośniku materialnym.


2.3. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu jego warunków. 


2.4. Marken oferuje Programy i Urządzenia wskazane w ofercie poszczególnych Sklepów, których jest dystrybutorem. Informacje zawarte na stronach i podstronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. 


2.5. Programy oferowane w Sklepie są licencjonowane przez jego Producentów. Warunki korzystania z Programu określa dotycząca go umowa licencyjna .  Wśród Programów dostępnych w Sklepie wyróżnia się:

licencjonowane imienne- generowane przez Marken na podstawie odpłatnej Umowy z Użytkownikiem.

licencjonowane gratisowo - NFR – dostarczane Użytkownikom jako prezent /gratis za skorzystanie z newslettera lub programu lojalnościowego.


3. Warunki korzystania ze Sklepu


3.1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.


3.2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.


3.3. Użytkownik ma prawo korzystać z oprogramowania Sklepu. Oprogramowanie to jest chronione prawem, co oznacza w szczególności brak uprawnienia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek ingerencji w to oprogramowanie. 


3.4. Zasady ochrony danych i informacji Użytkownika określa Polityka Prywatności dostępna na podstronach Sklepu.


4. Zamówienia i ich realizacja


4.1. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie. Marken informuje, ze złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia Umowy i związane jest z koniecznością dokonania zapłaty za zamówione Programy i Urządzenia. Dla realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie w formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Użytkownika. Jedynie podanie prawidłowych danych umożliwia realizację Zamówienia oraz dostarczenie zamówionych Urządzeń i Programów. Za przypadki błędnego podania danych przez Użytkownika, Marken nie ponosi odpowiedzialności. 


4.2. Z zastrzeżeniem pkt. 4.3. i 4.4., Zamówienia są realizowane w terminie maksymalnym 10 dni roboczych od dnia:


1) złożenia Zamówienia zaksięgowania na rachunku Marken należnej ceny za zamówione Programy lub/ i Urządzenia - w przypadku płatności za Zamówienie przelewem, albo

2) złożenia Zamówienia - w przypadku wyboru innych niż ww. form płatności,


Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym jest zastrzeżony na korzyść Marken i Marken dokłada staranności aby Zamówienia złożone i opłacone do godziny 16:00 każdego dnia roboczego, były wykonywane w następnym dniu roboczym. 


4.3. Jeśli Umowa dotycząca Programu zawierana jest z Konsumentem, termin o którym mowa w tym punkcie będzie liczony od dnia, w którym upłynął wskazany w pkt. 5.2 i 5.3. Regulaminu termin do odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, 


4.4. Jeśli Użytkownik będący Konsumentem oświadczy, że domaga się dostarczenia Programu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wówczas termin realizacji zamówienia jest liczony w sposób przedstawiony w pkt. 4.2 Marken informuje, że w przypadku złożenia przez Konsumenta żądani dostarczenia Programu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (żądania o którym mowa w zdaniu poprzedzającym), Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 5. 


4.5. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.


4.6. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.


4.7. Użytkownikowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji, wraz z treścią tego Regulaminu. Od momentu przesłania tej informacji Użytkownik jest związany złożonym Zamówieniem. Umowa jest zawierana z tą chwilą przekazania Zamówienia do realizacji (poprzez dokonanie przez Marken stosownej adnotacji na Koncie). 


4.8. Według wyboru Użytkownika, za zamówione Urządzenie lub Program można zapłacić przelewem bankowym, kartą płatniczą lub poprzez system PayU.


4.9. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego i braku dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Marken jest upoważniony do odstąpienia od Umowy w drodze anulowania Zamówienia.


4.10. Ceny podane w Sklepie są cenami w polskich złotych, zawierającymi podatek od towarów i usług. Sklep pobiera zryczałtowane opłaty związane z kosztami wysyłki zgodne z cennikiem (formy wpłaty: przelew, PayU, gotówka).


4.11. W przypadku niedostępności wszystkich lub niektórych Urządzeń lub Programów objętych zamówieniem Użytkownik jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, wycofanie się ze złożonej oferty poprzez anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie niezwłocznie powiadamia Sklep.


4.12. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych.


4.13. Marken zastrzega sobie prawo do zmiany cen Programów i Urządzeń znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych Programów i Urządzeń bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.


5.Odstąpienie od Umowy


5.1. Postanowienia tego punktu dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami. 


5.2. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wystarczające jest wysłanie, przed upływem terminów wskazanych poniżej, pisemnego oświadczenia o dostąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy może być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. 


Załącznik nr 1


5.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się 


1) w odniesieniu do Produktów - od dnia zawarcia Umowy, 

2) w odniesieniu do Urządzeń -  od dnia objęcia Urządzeń w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 


5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Marken przyjął Zamówienie do realizacji, Zamówienie przestaje wiązać.


5.5. Marken ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Urządzenia. Marken dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Marken może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Urządzenia  z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


5.6. Konsument ma obowiązek zwrócić Urządzenie Marken  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Marken informuje, że Konsument ma obowiązek poniesienia bezpośrednich koszty zwrotu Urządzenia (w szczególności koszty przesyłki pocztowej lub kurierskiej). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Urządzeń będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Urządzeń. Konsument ponosi koszty dostarczenia Programu.


5.7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Kod aktywacyjny (klucz) stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827)

6 )w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


6.Reklamacje


6.1 Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie reklamacji pisemnie lub na elektronicznie, na adresy wskazane w pkt. 1 1 Regulaminu. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji przez Marken, Marken odeśle na adres e-mail Klienta informację o zaewidencjonowaniu zgłoszeniu reklamacji. W odniesieniu do Urządzeń, informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym  Użytkownik powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym Urządzeniem. Paczkę należy odesłać na adres wskazany w pkt. 1.1.


6.2 Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:


a)nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika;

b)przedmiot reklamacji;

c)w przypadku domagania się obniżenia ceny lub odszkodowania, udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

d)kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia Urządzeń powstałych w trakcie ich transportu;

e)podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.


Brak powyższych danych może utrudniać, a nawet uniemożliwiać rozpoznanie reklamacji w terminie.


6.3 Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Klient. Zgłoszona wada towaru jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta. W przypadku uzasadnionym (uznanie reklamacji) Sklep pokryje koszty wysyłki poniesione wcześniej przez klienta. W przypadkach nieuzasadnionych (odrzucenie reklamacji, gdy wada powstała z winy Klienta) koszty pozostają po stronie Klienta


6.4 Reklamacja rozpoznawana jest przez Marken nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji, a w odniesieniu do Urządzenia, w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia do Marken. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany do Sklepu.


7. Gwarancja 


Warunki gwarancji udzielanych na Urządzenia lub Programy określone są wyłącznie przez ich Producentów w postanowieniach kart gwarancyjnych lub umów licencyjnych. 


8.Pozostałe postanowienia


8.1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

8.2. Regulamin w aktualnie obowiązującej jest dostępny, nieodpłatnie i bez konieczności rejestrowania się w Sklepie, dla każdego Użytkownika na odpowiednich podstronach Sklepu


8.3. Zamówienia będą realizowane wedle  postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.


8.4. Marken ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Użytkownicy nie posiadający Konta w Sklepie będą zobowiązani do przeczytania Regulaminu w aktualnej wersji i jego zaakceptowania przez złożeniem Zamówienia. Użytkownicy posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o każdej zmianie Regulaminu (w formie wiadomości pozostawionej na koncie) przed jego wprowadzeniem i będą mogli zrezygnować z utrzymywania Konta w Sklepie w przypadku braku akceptacji jego postanowień.

Copyright 2015 © marken.com.pl

Wymagania technicze: przeglądarka z obsługą html5, css3 z włączonym javascript.