Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Unijna Dyrektywa NIS

Dowiedz się, jak sprostać nowym wymaganiom prawnym Dyrektywy NIS2. Sprawdź w jakim zakresie Bitdefender GravityZone może Ci pomóc.

NIS2 wejdzie w życie za

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Czym jest NIS2?

Unijna dyrektywa NIS 2 jest odpowiedzialna za podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej, a dotyczy ona podmiotów kluczowych oraz ważnych w zakresie gospodarki i administracji. Mimo że termin jej wdrożenia mija dopiero 17 października 2024 warto już znacznie wcześniej podjąć odpowiednie kroki aby zabezpieczyć i skonfigurować swoje środowisko, nie narażając się na bardzo dotkliwe kary finansowe liczone w Euro.

NIS2 wejdzie w życie za:

Od czego zacząć?

Zweryfikuj czy Twoja firma należy do podmiotów objętych Dyrektywą NIS2. Sprawdź czy działasz w sektorach kluczowych lub ważnych określonych w dyrektywie i dostosuj się do jej wymagań:

Sektory kluczowe

Energia elektryczna:

 • Przedsiębiorstwo energetyczne
 • Operator systemu dystrybucyjnego
 • Operator systemu przesyłowego
 • Producenci
 • Wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej
 • Uczestnicy rynku świadczący usługi agregacji, odpowiedzi odbioru lub magazynowania energii
 • Operatorzy punktów ładowania odpowiedzialni za zarządzanie punktem ładowania i jego obsługę, świadczący usługę ładowania użytkownikom końcowym, w tym w imieniu i na rzecz dostawcy usług w zakresie mobilności

System ciepłowniczy lub chłodniczy:

 • Operatorzy systemów ciepłowniczych lub chłodniczych

Ropa naftowa:

 • Operatorzy ropociągów
 • Operatorzy instalacji służących do produkcji, rafinacji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu ropy naftowej
 • Krajowe centrale zapasów

Gaz:

 • Przedsiębiorstwa dostarczające gaz
 • Operatorzy systemów dystrybucyjnych
 • Operatorzy systemów przesyłowych
 • Operatorzy systemów magazynowania
 • Operatorzy systemów LNG
 • Przedsiębiorstwa gazowe
 • Operatorzy instalacji służących do rafinacji i przetwarzania gazu ziemnego
 • Operatorzy instalacji służących do produkcji, magazynowania i przesyłu wodoru

Transport lotniczy:

 • Przewoźnicy lotniczy
 • Zarządzający portem lotniczym
 • Operatorzy zarządzający ruchem lotniczym zapewniający służbę kontroli ruchu lotniczego (ATC)

Transport kolejowy:

 • Zarządcy infrastruktury
 • Przedsiębiorstwa kolejowe, w tym operatorzy infrastruktury kolejowej

Transport wodny:

 • Armatorzy śródlądowego, morskiego i przybrzeżnego wodnego transportu pasażerów i towarów, z wyłączeniem poszczególnych statków, na których ci armatorzy prowadzą działalność
 • Organy zarządzające portem, w tym ich obiekty portowe oraz jednostki wykonujące prace i operujące sprzętem znajdującym się w tych portach
 • Operatorzy systemów ruchu statków (SRS)

Transport drogowy:

 • Organy administracji drogowej odpowiedzialne za zarządzanie ruchem drogowym, z wyłączeniem podmiotów publicznych, dla których zarządzanie ruchem lub obsługa inteligentnych systemów transportowych jest inną niż istotna częścią ich ogólnej działalności
 • Operatorzy inteligentnych systemów transportowych
 • Instytucje kredytowe,
 • Operatorzy systemów obrotu,
 • Kontrahenci centralni (CCP)
 • Świadczeniodawcy
 • Laboratoria referencyjne UE
 • Podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową w zakresie produktów leczniczych
 • Podmioty produkujące podstawowe substancje farmaceutyczne oraz leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne (o których mowa w sekcji C dział 21 klasyfikacji NACE Rev. 2)
 • Podmioty produkujące wyroby medyczne uznane za mające krytyczne znaczenie podczas danego stanu zagrożenia zdrowia publicznego („wykaz wyrobów medycznych o krytycznym znaczeniu w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego”)
 • Dostawcy i dystrybutorzy „wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, z wyłączeniem dystrybutorów, dla których dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest inną niż istotną częścią ich ogólnej działalności polegającej na dystrybucji innych produktów i towarów
 • Przedsiębiorstwa zbierające, odprowadzające lub oczyszczające ścieki komunalne, bytowe lub przemysłowe, z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których zbieranie, odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych jest inną niż istotną częścią ich ogólnej działalności
 • Dostawcy punktu wymiany ruchu internetowego
 • Dostawcy usług DNS
 • Rejestry nazw TLD
 • Dostawcy usług chmurowych
 • Dostawcy usług ośrodków przetwarzania danych
 • Dostawcy sieci dostarczania treści
 • Dostawcy usług zaufania
 • Dostawcy publicznych sieci łączności elektronicznej
 • Dostawcy publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej
 • Dostawcy usług zarządzanych
 • Dostawcy usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństw
 • Podmioty administracji publicznej w ramach instytucji rządowych na szczeblu centralnym
 • Podmioty administracji publicznej na szczeblu regionalnym
 • operatorzy infrastruktury naziemnej należącej do, zarządzanej i obsługiwanej przez państwa członkowskie lub podmioty prywatne, które wspierają świadczenie usług kosmicznych, z wyjątkiem dostawców publicznych sieci łączności elektronicznej

Sektory ważne

 • operatorzy świadczący usługi pocztowe, w tym dostawcy usług kurierskich
 • przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami, z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których gospodarowanie odpadami nie stanowi głównej działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją substancji oraz przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem z substancji lub mieszanin wyrobów
 • Przedsiębiorstwa spożywcze zajmujące się dystrybucją hurtową oraz przemysłowymi produkcją i przetwarzaniem
 • Produkcja wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • Produkcja urządzeń elektrycznych
 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
 • Dostawcy internetowych platform handlowych
 • Dostawcy wyszukiwarek internetowych
 • Dostawcy platform usług sieci społecznościowych
 • Organizacje badawcze

Zobacz w jakim zakresie możemy Ci pomóc:

Dyrektywa NIS2 stanowi kluczowe prawne narzędzie mające na celu zapewnienie wysokiego i jednolitego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. Ustanawia ona szczegółowe wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem cybernetycznym i obowiązku raportowania incydentów, a także rozszerza zakres swojego zastosowania na dodatkowe sektory gospodarki, wprowadzając jednocześnie surowe sankcje za niewywiązywanie się z tych obowiązków.

Sprawdź poniższe punkty i zweryfikuj czy Twoja organizacja spełnia wymagania Dyrektywy NIS2 w obszarze zarządzania incydentami, analizy ryzyka, szyfrowania nośników, zapewnienia aktualności oprogramowania, monitorowania krytycznych usług i aplikacji oraz czy posiadasz narzędzie, dzięki któremu możesz przeprowadzić analizę dowolnego zdarzenia na punkcie końcowym? Zobacz w jakim zakresie możemy Ci pomóc:

Bitdefender GravityZone a NIS2

Kluczowym wymaganiem dyrektywy jest nadzór oraz zgłaszanie incydentów. Bitdefender GravityZone Security Enterprise wyposażony jest w system XDR, moduł zarządzania ryzykiem, heurystyczną ochronę proaktywną przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami (HyperDetect) typu malware oraz Analizator Sandbox.
Podstawową ochronę można rozszerzyć modułami dodatkowymi takimi jak Zarządzanie Aktualizacjami, Pełne Szyfrowanie Dysku i Monitorowanie Integralności, które pozwolą nam wyeliminować zagrożenia związane z nieaktualnym oprogramowaniem, wyciekami danych spowodowanymi utratą lub kradzieżą urządzeń oraz pozwolą na monitorowanie krytycznych obszarów i usług systemu pod kątem podejrzanej aktywności.

Poznaj najważniejsze cechy oprogramowania GravityZone spełniające Dyrektywę NIS2:

XDR

Czym jest? W czym Ci pomoże?

Rozszerzony, zaawansowany system odpowiedzialny za wizualizację danych z różnych źródeł dający szerokie spektrum wglądu w całą infrastrukturę przez co pozwala przeprowadzać bardzo precyzyjne działania śledcze i reagować na zagrożenia w czasie rzeczywistym. System XDR umożliwia przedstawienie korelacji zdarzeń między urządzeniami oraz z zewnętrznych usług np. o365, AWS, Azure, Active Directory. Incydenty wykryte przez system XDR zawierają wizualizację w formie wykresów graficznych lub chronologicznej linii zdarzeń - dzięki temu modułowi możemy analizować zdarzenia, co pozwala na większą kontrolę bezpieczeństwa oraz na podejmowanie szybkich działań prewencyjnych.

Zarządzanie ryzykiem

Czym jest? W czym Ci pomoże?

Moduł zarządzania ryzykiem umożliwia przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, dzięki któremu jesteśmy w stanie wykryć błędne konfiguracje systemu operacyjnego, sieci i poświadczeń oraz przeglądarki internetowej. Wykryte błędne konfiguracje są możliwe do naprawienia jednym kliknięciem w sposób zdalny. Funkcja zarządzania ryzykiem umożliwia również wykrycie wszystkich zainstalowanych aplikacji dla których zostały opisane artykuły CVE opisujące podatności występujące w tym oprogramowaniu. W przypadku korzystania z modułu Zarządzania aktualizacjami, mamy również możliwość, aby w sposób zdalny zaktualizować te aplikacje dla których zostały wykryte podatności.

HyperDetect

Czym jest? W czym Ci pomoże?

Proaktywna ochrona heurystyczna, która analizuje zagrożenia przed ich uruchomieniem. Wyposażona w maszynowe uczenie, wspierane sztuczną inteligencją dające najwyższy poziom ochrony przed atakami ransomware czy zero-day.

Analizator Sandbox

Czym jest? W czym Ci pomoże?

Środowisko na serwerach producenta, dzięki któremu mamy możliwość weryfikacji plików lub odwiedzanych adresów URL pod kątem bezpieczeństwa. Analizator Sandbox może działać w pełni automatycznie dzięki czemu znacznie podniesiesz poziom ochrony.

Szukaj oraz Live search

Czym jest? W czym Ci pomoże?

Dzięki tym funkcjom jesteś w stanie prześledzić dowolne zdarzenie, które miało miejsce na punktach końcowych. Funkcja szukaj umożliwia np. wylistowanie wszystkich połączeń pulpitu zdalnego wraz ze szczegółami kto i gdzie się łączył oraz jakie adresy i porty komunikacyjne były wykorzystywane do tego połączenia. Opcja ta umożliwia również filtrowanie dowolnego zdarzenia opartego o działania w obrębie sieci, procesów, plików, rejestru, maili oraz wielu innych czynników.

Zarządzanie Aktualizacjami

Czym jest? W czym Ci pomoże?

Dodatek umożliwiający aktualizowanie oprogramowań firm trzecich, a także systemów operacyjnych z rodziny Windows, Linux oraz macOS. Pozwala na wyeliminowanie podatności związanych z nieaktualnym oprogramowaniem.

Pełne Szyfrowanie Dysku

Czym jest? W czym Ci pomoże?

Dodatek umożliwiający zdalne zarządzanie szyfrowaniem punktów końcowych z systemami Windows (Bitlocker) i macOS (FileVault). Pozwala zapobiec wyciekowi danych w przypadku zgubienia, kradzieży lub nieprawidłowej utylizacji sprzętu komputerowego.

Monitorowanie Integralności

Czym jest? W czym Ci pomoże?

Dodatek umożliwiający monitorowanie nieautoryzowanych zmian w usługach systemowych, ręcznie zdefiniowanych plikach, katalogach lub wartościach rejestru. Monitorowanie podejrzanych zmian w krytycznych obszarach systemu pozwala na wykrycie ataku we wczesnej fazie.

Potrzebujesz wsparcia, chciałabyś zapytać o pewne kwestie? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Skorzystaj z poniższych form kontaktu:

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy