Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Administrator danych

Administratorem danych i operatorem serwisu jest MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE Marek Markowski z siedzibą w Gdyni (81-366) ul. Armii Krajowej 23/13 (dalej: Administrator).

§2

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: iod@marken.com.pl lub pisemnie na adres MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE ul. Armii Krajowej 23/13, 81-366 Gdynia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

§3

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z naszego serwisu może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Otrzymane dane przetwarzamy z zachowaniem ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Ze względu na różnorodność celów przetwarzania danych sam decydujesz o tym, czy chcesz nam je przekazać. Kierując się tym, aby cele przetwarzania danych były dla Ciebie czytelne, przedstawiamy poniżej zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 1. działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy;

 2. zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie;

 3. obsługi reklamacji;

 4. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności elektronicznych;

 5. współpracy na podstawie umów B2B, umów zlecenia itp.

 6. realizacji umowy dot. stażu lub praktyki.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w następujących celach:

 1. informowanie w sposób bezpośredni o ofercie administratora;

 2. zarządzanie relacjami i w celach marketingowych, w tym zarządzania reklamami profilowanymi;

 3. kontaktowych;

 4. realizacji usługi newslettera;

 5. windykacji należności;

 6. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 7. prowadzenia analiz statystycznych;

 8. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;

 9. kontaktu z pracownikami klienta w związku z realizacją umowy;

 10. przetwarzanie danych w ramach profilu Bitdefender Polska na portalu społecznościowym Facebook;

 11. przetwarzanie danych w ramach profilu Marken Systemy Antywirusowe na portalu społecznościowym LinkedIn.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie zgody, w tym do:

 1. przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych;

 2. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;

 3. zapisywania danych w plikach cookies;

 4. udostępniania Twoich danych naszym partnerom handlowym.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 1. wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;

 2. wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

§4

Odbiorcy danych

W niektórych sytuacjach będziemy przekazywali Twoje dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie usług księgowych, kadrowych, IT, doradczych itp.;

 2. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;

 3. pozostałe podmioty takie jak: firmy kredytowe, kancelarie prawne, audytorzy i biegli rewidenci, firmy windykacyjne itp.

W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE.

§5

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez administratora zgód lub innych oświadczeń. W związku z powyższym Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 1. dane przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarciu i wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi;

 2. dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody;

 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych;

 4. dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku;

 5. informacje wynikające z plików cookies własnych będą przechowywane tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§6

Uprawnienia osób w zakresie przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci poniże prawa wynikające z RODO:

 1. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 2. Prawo dostępu do danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak również w zakresie określonych informacji, np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp. Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych osobowych, w postaci uzyskania ich kopii.

 3. Prawo do sprostowania danych. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja zgoda na dalsze przetwarzanie danych. „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Administrator potrzebuje nadal je wykorzystywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do powstrzymania Administratora przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. Administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator nadal może je przechowywać, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać.

 3. Prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Twoich własnych celów u innych, odrębnych administratorów danych. Z niniejszego prawa możesz skorzystać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Administrator może odmówić Ci realizacji powyższego prawa, jeżeli wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

§7

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do korzystania z serwisu, jak również do realizacji zamówionych przez Ciebie usług.

§8

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, kiedy jest to konieczne z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w szczególności poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

§9

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym możesz skontaktować się w następujący sposób:

 1. telefonicznie: 22/ 531 03 00;

 2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

 3. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10

Profilowanie danych i automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ten sposób przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu przedstawiania oferty najbardziej zbliżonej do Twoich preferencji. Monitorujemy w jaki sposób korzystasz z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić Ci materiały marketingowe dotyczące naszej oferty na innych stronach/w innych kanałach komunikacji. Jeżeli nie chcesz podlegać profilowaniu, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies. 

§11

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu wysyłane przez nasz Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania Serwisu. W plikach cookies znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez systemy informatyczne podmiotów trzecich, np. w celach analitycznych lub marketingowych. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz innych technologii śledzących opisaliśmy tutaj: https://marken.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/Cookies-i-inne-podobne-technologie.pdf

§12

Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności będzie poddawana przez Administratora regularnym przeglądom i w razie potrzeby uzupełniana lub uaktualniana. Uzupełnienia oraz zmiany mogą wynikać m.in. z nowych przepisów prawa lub nowych wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zastrzegamy sobie także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy Twoje dane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych przez nas danych osobowych. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w naszym Serwisie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 16-11-2020r

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego bitdefender.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Marek Markowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE Marek Markowski z siedzibą w Gdyni (81-369), ul. Jana Derdowskiego 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 9131305785, REGON: 191743230, zwany dalej Bitdefender.
3. Dane osobowe zbierane przez Bitdefender za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Bitdefender dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. Bitdefender zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter dla partnerów), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) korzystania z usługi formularza wersji próbnej w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) korzystania z usługi formularza zapytanie o produkt biznes w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f) korzystania z usługi formularza partnerów w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) korzystania z usługi formularza oferty isp w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
h) korzystania z usługi formularza dalczego bitdefender w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
i) korzystania z usługi formularza zaproponuj temat webinarium w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
j) korzystania z usługi formularza pomagamy sluzbie zdrowia walczyc z koronawirusem w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
k) korzystania z usługi formularza zamien symantec na gravityzone w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
l) korzystanie z usługi Zapytaj o ofertę w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art.6 ust. 1 lit. b RODO)
m) korzystania z uprawnień rabatowych przewidzianych dla korzystających z „Karty dużej rodziny”, na zasadzie dobrowolności. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane o uczestnictwie w programie będą przechowywane przez okres związany z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego.
n) korzystanie z usługi powiadomiń PushPushGo w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art.6 ust. 1 lit. b RODO)
o) korzystanie z usługi Live chat smartsupp w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art.6 ust. 1 lit. b RODO)
p) korzystanie z usługi Bazo w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art.6 ust. 1 lit. b RODO)
3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię.
c) nazwisko.
d) numer telefonu.
4. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter dla partnerów, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię.
c) nazwisko.
d) numer telefonu.
e) nazwę firmy.
5. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię;
c) numer telefonu.
6. W przypadku skorzystania z usługi formularza wersji próbnej, Użytkownik podaje następujące dane:
a) kraj;
b) imię i nazwisko;
c) adres email;
d) numer telefonu;
e) liczbę pracowników;
f) rolę w firmie;
7. W przypadku skorzystania z usługi formularza zapytanie o produkt biznes, Użytkownik podaje następujące dane:
a) kraj;
b) imię i nazwisko;
c) adres email;
d) numer telefonu;
e) liczbę pracowników;
f) rolę w firmie;
8. W przypadku skorzystania z usługi formularza partnerów, Użytkownik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko / nazwę firmy;
b) adres sklepu / strona www sklepu;
c) adres email;
d) numer telefonu;
9. W przypadku skorzystania z usługi formularza oferty isp, Użytkownik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) nazwę firmy;
c) adres email;
d) numer telefonu;
10. W przypadku skorzystania z usługi formularza dlaczego bitdefender, Użytkownik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko / nazwę firmy;
b) adres email;
c) numer telefonu;
11. W przypadku skorzystania z usługi formularza zaproponuj temat webinarium, Użytkownik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu;
c) adres email;
12. W przypadku skorzystania z usługi formularza zaproponuj temat webinarium, Użytkownik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu;
c) adres email;
d) nazwę organizacji;
e) Świadectwo rejestracji potwierdzające świadczenie usług medycznych;
13. W przypadku skorzystania z usługi formularza zaproponuj temat webinarium, Użytkownik podaje następujące dane:
a) imię;
b) nazwisko;
c) służbowy email;
d) służbowy telefon;
e) nazwę firmy;
14. W przypadku skorzystania z usługi Zapytaj o ofertę, Użytkownik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko/ firmę;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu;
d) ilość stacji roboczych, które mają być objęte ochroną.
15. W przypadku zakupu produktu oferowanego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa przetwarzane będą dane w następującym zakresie – ich podanie jest konieczne ze względu na zawarcie i wykonanie umowy:
a) imię i nazwisko/firma
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej
d) adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto)
16. W przypadku skorzystania z usługi powiadomień pushpushgo, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres ip;
17. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
18. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym.Podstawa prawna (z wyłączeniem dobrowolności związanej ze stosowaniem plików cookies, na których użytkownik wyraża zgodę poprzez ustawienia własnej przeglądarki) – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
19. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
20. Przekazanie danych osobowych do Bitdefender jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Bitdefender przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Bitdefender co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Bitdefender korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Bitdefender. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Bitdefender korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. Po zakupie konkretnego oprogramowania dostęp do podstawowych danych użytkownika uzyskuje producent tego oprogramowania (imię i nazwisko, rodzaj zakupionego oprogramowania).
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Bitdefender tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Bitdefender i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Bitdefender tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
6. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Bitdefender będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
7. W przypadku skierowania żądania Bitdefender udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
8. Dane udostępnione na czacie są przechowywane w serwisie smartsupp – szczegółowe zasady stosowania plików cookies na potrzeby tej funkcjonalności opisano pod adresem (https://smartsupp.com/help/privacy/). Dane z chatu przechowywane będą przez czas korzystania z usługi.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Bitdefender na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Bitdefender produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
2. Bitdefender wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
3. Bitdefender wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Bitdefender wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA), Google Inc należy do programu Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
c) stosowania przyciku „Like” zapewnianego przez Facebook Inc, który należy do programu Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&.
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.
7. Bitdefender może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Bitdefender przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
8. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Bitdefender nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Bitdefender.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Bitdefender zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Bitdefender może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Bitdefender przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Bitdefender, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Bitdefender nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Bitdefender podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Bitdefender może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Bitdefender. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Bitdefender, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Bitdefender nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Bitdefender ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Bitdefender spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Bitdefender nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Użytkownik ma prawo żądać od Bitdefender przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności – jeżeli będą one stosowane, o każdorazowym zawarciu umowy związanej z przekazywaniem danych państwa trzeciego każdy z klientów zostanie poinformowany, jeżeli będzie to dotyczyło jego danych.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło
1. Bitdefender zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Bitdefender stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Bitdefender nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nowe hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. Bitdefender nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Bitdefender poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@marken.com.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2020 r.

Formularz kontaktowy

Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  do10osobdo50osobwiecejniz50

  do20urzadzendo50urzadzenwiecejniz100

  stalynowy