Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Regulamin Newslettera

sklepu

Marken Systemy Antywirusowe

§ 1 Definicje

 

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Marken Systemy Antywirusowe  prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://emarken.pl oraz https://bitdefender.pl
Usługodawca – 
Marken Systemy Antywirusowe z siedzibą w Gdyni ( 81-369) , przy ulicy ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7.

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

 

1.     Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2.     Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3.     Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4.     Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

5.     Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: reklamacje@marken.com.pl

6.     Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

7.      

§ 3 Reklamacje

1.     Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usługi Newsletter świadczonej przez Marken Systemy Antywirusowe.

2.     Reklamacje można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: reklamacje@marken.com.pl bądź w formie pisemnej, na adres Marken Systemy Antywirusowe wskazany w § 1 Regulaminu.

3.     Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać dane Użytkownika.

4.     Reklamacja będzie rozpatrywana przez Marken Systemy Antywirusowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Marken Systemy Antywirusowe (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, datą otrzymania zgłoszenia jest data wpływu pisma do Marken Systemy Antywirusowe).

5.     O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Marken Systemy Antywirusowe powiadomi Użytkownika pisemnie bądź na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 

§ 4 Dane osobowe

 

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

2.     Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2.     Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3.     W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4.     W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: reklamacje@marken.com.pl., co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5.     Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy