Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Regulamin serwisu internetowego

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dostarczania treści cyfrowych przez Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ‘MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE’ Marek Markowski z siedzibą w Gdyni za pośrednictwem serwisu internetowego bitdefender.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ‘MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE’ Marek Markowski z siedzibą w Gdyni usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownik ma możliwość aktywowania za pośrednictwem klucza aktywacyjnego dostarczanego do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia lub udostępnionego przez Usługodawcę w Koncie Użytkownika (w zakładce “Zamówienia”).
3. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
8. Usługodawca – oznacza Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ‘MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE’ Marek Markowski z siedzibą w Gdyni (81-366), ul. Armii Krajowej 23/13, NIP: 9131305785, REGON: 191743230, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: kontakt@marken.com.pl, będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
9. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie bitdefender.pl.
10. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
12. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych (dalej również jako “Umowa”) – oznacza umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na trwałym nośniku, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługobiorcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.

6. Treści cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, są licencjonowane przez ich producentów. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych obejmuje swoim zakresem udzielenie licencji do Treści cyfrowej, stanowiącej przedmiot umowy, na okres każdorazowo wskazany w trakcie składania zamówienia.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Zamówienia i dostarczanie Treści cyfrowych

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie Treści cyfrowych, nie stanowią oferty zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: nazwę Treści cyfrowej, ilość stanowisk lub inne dostępne cechy wybranej Treści cyfrowej, spośród Treści cyfrowych prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu oraz swoje dane teleadresowe.

4. Po otrzymaniu od Użytkownika drogą elektroniczną wiadomości o której mowa powyżej, Usługodawca przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę Treści cyfrowych, informacje o o zakresie, czasie i zasadach korzystania z Treści cyfrowej, będącej przedmiotem zamówienia, a także informacje o możliwych formach płatności oraz sposobie dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty. Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną wskazując wybraną formę płatności.

5. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.

6. Do wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w , dołączony jest Regulamin Serwisu Internetowego oraz umowa licencyjna użytkownika końcowego, dotycząca Treści cyfrowej, stanowiącej przedmiot zamówienia.

7. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Treść cyfrową którą jest zainteresowany. Dodanie Treści cyfrowej do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod daną Treścią cyfrową prezentowaną na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu jak również zapoznania się z umową licencyjną użytkownika końcowego, dotyczącą danej Treści cyfrowej, akceptując jej treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Przed wysłaniem formularza Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia . Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie dostarczenia Treści cyfrowych, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o dostarczanie Treści cyfrowych, jak również o zakresie, czasie i zasadach korzystania z Treści cyfrowej, będącej przedmiotem zamówienia, w zależności od wybranego pakietu.

8. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu zostaje poinformowany o sposobie aktywacji (instalacji) Treści cyfrowej.

9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, będących przedmiotem zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.

11. Po zawarciu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

§ 4 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu stanowią ceny brutto.

2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy)

b. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności)

3. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa

1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych bez wad.

2. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Serwisu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z Regulaminu.

4. Klucz aktywacyjny, za pośrednictwem którego następuje aktywacja zamówionej Treści cyfrowej, dostarczany jest do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia lub udostępniany jest w Koncie Użytkownika.

5. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania Treści cyfrowej, fakturę obejmującą zamówione Treści cyfrowe. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 6 Rękojmia

1. Usługodawca zapewnia dostarczenie Treści cyfrowych pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Treści cyfrowe mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@marken.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

3. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@marken.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

4. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, tj.: ‘MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE’ Marek Markowski, ul. Armii Krajowej 23/13 (81-366), Gdynia, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy, tj.: kontakt@marken.com.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 8 Usługi nieodpłatne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a. Formularz kontaktowy
b. Newsletter
c. Zapytaj o ofertę

2. Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.

10. Usługa Zapytaj o ofertę polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania zapytania ofertowego, za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz wybierając odpowiednią funkcję dostępną w formularzu tj.: “Wyślij!”.

11. Zwrotnie Użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą szczegóły oferty, w tym cenę Treści cyfrowych, informacje o zakresie, czasie i zasadach korzystania z Treści cyfrowej, będącej przedmiotem oferty, a także informacje o możliwych formach płatności oraz sposobie dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty. Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną wskazując wybraną formę płatności.

12. Rezygnacja z usługi Zapytaj o ofertę jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi przez Użytkownika.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 10 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów o dostarczanie treści cyfrowych)

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania zamówienia.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy